KONTAKT

ARCHITEKT WNĘTRZ
mgr inż. arch. Agata Sobańska-Pawlak
+48 723 901 494
agata@sohomedesign.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Sobańska-Pawlak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5242877583 , REGON: 381905295. E-mail: agata@sohomedesign.pl, tel. 723 901 494

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, przenoszenia, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadczenie usług projektowych.

Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi księgowej. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
b)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c)  art. 6 ust. 1 lit a RODO,
d)  art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– nawiązania kontaktu i/lub współpracy z So Home Design;
– realizacji Umowy zawartej między Panią/Panem a So Home Design oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
– księgowania i archiwizowania dokumentów księgowych, przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Administrator stara się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez podjęcie koniecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez właściwe przepisy prawa.